Late Morning Farm and Music

10:35 AM Hog Market Update
10:40 AM Dairy Update
10:45 AM Farmbreak
10:47 AM Entertainment Update
10:55 AM MNN State News
11:00 AM ABC News
11:07 AM Weather Eye Weather
11:11 AM Success Journal
11:35 AM Minnesota Ag Business News
11:42 AM Local Farm News
11:45 AM Farmbreak
11:47 AM Managing for Profit
11:55 AM MNN State News